TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 14:48:12 Ngày 19/10/2022 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Vũ Văn Hiệu
Tên đề tài: Trợ giúp lao động nữ di cư có con nhỏ dưới 6 tuổi tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế tại khu công nghiệp và khu chế xuất.

 

1. Họ và tên: Vũ Văn Hiệu                                              2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 01/01/1984                                                4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4618/QĐ-XHNV ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Quyết định số 2919/QĐ-XHNV-ĐT, ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Kéo dài thời gian đào tạo đến 31/12/2020: Quyết định số 4961/QĐ-XHNV, ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Kéo dài thời gian đào tạo đến 31/12/2021: Quyết định số 2380/QĐ-XHNV-ĐT, ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Buộc thôi học và trả nghiên cứu sinh về cơ quan công tác: Quyết định số 81/QĐ-XHNV-ĐT, ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Trợ giúp lao động nữ di cư có con nhỏ dưới 6 tuổi tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế tại khu công nghiệp và khu chế xuất.

8. Chuyên ngành: Công tác xã hội                                  9. Mã số: 9760101.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Thị Xuân Mai, TS. Mai Thị Kim Thanh.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Tổng quan các công trình nghiên cứu trước đó để có được nguồn thông tin tham khảo về lý luận và thực tiễn tương đối đầy đủ và có giá trị cho nghiên cứu về tình hình di cư, lao động di cư, lao động nữ di cư, hòa nhập xã hội của lao động nữ di cư, trợ giúp lao động nữ di cư tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế.

- Trình bày cơ sở lý luận: hệ thống khái niệm, lý thuyết, phương pháp nghiên cứu và khái quát địa bàn nghiên cứu.

- Phân tích thực trạng tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế và hoạt động trợ giúp lao động nữ di cư có con nhỏ dưới 6 tuổi tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế.

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động trợ giúp tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế của lao động nữ di cư có con nhỏ dưới 6 tuổi.

- Đề xuất và thực nghiệm mô hình trợ giúp lao động nữ di cư có con nhỏ dưới 6 tuổi tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế từ góc độ công tác xã hội. Từ kết quả thực nghiệm mô hình trợ giúp công tác xã hội, luận án chỉ ra vai trò, tầm quan trọng của công tác xã hội trong tiến trình trợ giúp lao động nữ di cư có con nhỏ dưới 6 tuổi tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế và tính cấp thiết phải có hành lang pháp lý nhằm thúc đẩy hơn nữa các chức năng của công tác xã hội nói chung và trợ giúp lao động nữ di cư có con nhỏ dưới 6 tuổi tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế nói riêng.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Có khả năng ứng dụng mô hình trợ giúp công tác xã hội đối với lao động nữ di cư có con nhỏ dưới 6 tuổi tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế tại các khu công nghiệp và khu chế xuất.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Trợ giúp tâm lý xã hội và tiếp cận việc làm bền vững đối với lao động di cư nói chung, lao động nữ di cư có trẻ em đi cùng nói riêng sau ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

Vu Van Hieu (2021), “Access to children education in migrant workers in industrial zones, export processing zones in Ho Chi Minh city”, International Journal of Advanced Research, ISSN 2320-5407. Int. J. Adv. Res. 9(12), pp.471-477.

Vu Van Hieu (2021), “Current access to health care services among children in migrant women’s families in industrial parks and export processing zones in Ho Chi Minh City”, American Research Journal of Humanities & Social Science, ISSN 2378-702X. Volume-04, Issue-12, pp.114-120

 

 VNU Media - VNU - USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ