TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 09:33:00 Ngày 03/08/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Phạm Minh Hoàng
Tên đề tài: Tư tưởng thực chứng logic của R. Carnap

1. Họ và tên: Phạm Minh Hoàng                                                 2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 18/07/1993                                                           4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/QĐ- XHNV, ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Tư tưởng thực chứng logic của R. Carnap

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử

9. Mã số: 62.22.03.02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Gia Thơ; TS. Phạm Quỳnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án góp phần nghiên cứu một cách có hệ thống tư tưởng của R. Carnap về cú pháp logic của ngôn ngữ, từ đó làm rõ quan niệm của triết gia này về chân lý logic cú pháp cũng như đánh giá tư tưởng của ông ở giai đoạn nghiên cứu cú pháp.

- Luận án góp phần nghiên cứu một cách có hệ thống tư tưởng của R. Carnap về ngữ nghĩa, từ đó làm rõ quan niệm của ông về chân lý logic ngữ nghĩa trên ba bình diện: phân tích – tổng hợp, nội hàm – ngoại diên, tất yếu – khả năng, đồng thời đánh giá tư tưởng của Carnap ở giai đoạn nghiên cứu nghữ nghĩa.

- Luận án góp phần nghiên cứu một cách có hệ thống tư tưởng của R. Carnap về xác suất và logic quy nạp, từ đó đánh giá tư tưởng của ông ở giai đoạn này.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy logic học và triết học phương Tây hiện đại nói chung, chủ nghĩa thực chứng logic nói riêng, các vấn đề về logic học hiện đại, phân tích logic ngôn ngữ... Đồng thời là tài liệu tham khảo cho các đối tượng sinh viên, học viên cao học triết học, ngôn ngữ học, đặc biệt là chuyên ngành logic học.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: lịch sử logic học, logic toán, logic phi cổ điển, logic ứng dụng trong tin học, logic trong luật pháp...

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

- Pham Minh Hoang (2019): “R. Carnap’s view on The Semantic System in Introduction to Semantics”, Journal of science, Ho Chi Minh University of education, Vol. 16 (5), pp. 191 – 199.

- Phạm Minh Hoàng (2019): “Quan niệm của R. Carnap về xác suất logic”, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội 10 (77), 50 – 56.

- Pham Minh Hoang (2020): “R. Carnap’s view on method of extension and intension from the approach of logics”, Scientific Journal of Saigon University, Vol. 68, 36 – 44.

- Phạm Minh Hoàng (2020): “Quan niệm của Rudolf Carnap về “Cú pháp logic của ngôn ngữ”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia 2020: Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 181 – 193.

 Tân Lê
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ