GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Văn phòng & ban chức năng
Văn phòng & ban chức năng

VĂN PHÒNG

ĐT: (0.24) 37547670, 37547846 – FAX: (0.24) 37547724

Email: vanphong@vnu.edu.vn

Chánh Văn phòng:

 

Trần Quốc Bình

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ: 806

Email: tqbinh@vnu.edu.vn

Phó Chánh Văn phòng:

 

Mai Hoàng Anh

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ: 206

Email: anhmh@vnu.edu.vn

Phó Chánh Văn phòng,

Trợ lý Giám đốc:

 

Phạm Tiến Toàn

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ: 811

Email: pttoan@vnu.edu.vn

Phó Chánh Văn phòng:

 

Vĩnh Bảo Ngọc

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ: 207

Email: ngocvb@vnu.edu.vn

 

BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ

ĐT: (0.24) 37547670 – Máy lẻ: 601, 602, 603, 611, 621, 631

Trưởng ban:

Nguyễn Hiệu

ĐT: (0.24) 37547567; 37547070 - máy lẻ: 602

Email: hieun@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

Nguyễn Tiến Vinh

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ: 601

Email: vinhnt@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

Đoàn Văn Cường

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ: 603

Email: cuongdv@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

 

Trương Thị Huệ

ĐT: (0.24) 3747670 - máy lẻ: 601

Email: tthue@vnu.edu.vn

 

 

BAN ĐÀO TẠO

ĐT: (0.24) 37547670 – Máy lẻ: 505, 506, 507, 515, 517, 527

Trưởng ban: 

Nguyễn Đình Đức

ĐT: (0.24) 37547978; 37547670 - máy lẻ 506

Email: ducnd@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban: 

Lê Thị Thu Thủy

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ: 505

Email: lttthuy@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban: 

Nguyễn Tiến Thảo

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ: 517

Email: ntthao@vnu.edu.vn

 Phó Trưởng ban: 

Võ Thị Minh Trang

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ: 507

Email: trangvtm@vnu.edu.vn

 

 

BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

ĐT: (0.24) 37547670 – Máy lẻ: 706, 716, 726, 736

Trưởng ban:

 

Vũ Văn Tích

ĐT: (0.24) 37547372 – Máy lẻ: 705

Email: tichvv@vnu.edu.vn

 Phó Trưởng ban:

 

Trương Vũ Bằng Giang

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ: 310

Email: giangtvb@vnu.edu.vn

 Phó Trưởng ban:

 

Vũ Tuấn Anh

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ: 726

Email: vtanh@vnu.edu.vn

 Phó Trưởng ban:

 

Phạm Đức Anh

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ: 736

Email: anhpd@vnu.edu.vn

 

 

BAN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN

ĐT: (0.24) 37547670 – Máy lẻ: 703, 803, 713, 723, 733

Trưởng ban:

  

Nguyễn Thị Anh Thu

ĐT: (0.24) 37547012; 37547670 - máy lẻ: 803

Email: anhthu@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

  

Lê Tuấn Anh

ĐT: (0.24) 37547670 – Máy lẻ: 733

Email: anhlt@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

  

Trương Ngọc Kiểm

ĐT: (0.24) 37547670 – Máy lẻ: 713

Email: kiemtn@vnu.edu.vn

 

 

BAN KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

ĐT: (0.24) 37547670 – Máy lẻ:701, 711, 721, 731, 704, 714

Trưởng ban:

  

Phạm Xuân Hoan  

ĐT: (0.24) 37450026

Email: pxhoan@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

  

Nguyễn Thu Hương

ĐT: (0.24) 37547670 – Máy lẻ: 701

Email: huongdhqg@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

 

Nguyễn Thị Minh Phương

ĐT: (0.24) 37547670 – Máy lẻ: 711

Email: ntmphuong@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

 

Trần Việt Dũng

Email: tranvietdung@vnu.edu.vn

 

 

BAN CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

ĐT: (0.24) 37547670 – Máy lẻ: 405, 406, 416, 426, 436

Trưởng ban:  

Đinh Văn Hường  

ĐT: (0.24) 37547120 – Máy lẻ: 405

Email: huongdv@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban: 

Đinh Văn Dũng

ĐT: (0.24) 37547670 – Máy lẻ: 436

Email: dinhvandung@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban: 

Trịnh Minh Thái

ĐT: (0.24) 32272145

Email: minhthai82@vnu.edu.vn

 

 

BAN XÂY DỰNG

ĐT: (0.24) 37547670 – Máy lẻ: 606, 607, 617, 627

Trưởng ban:

Nguyễn Quang Huy

 

ĐT: (0.24) 37547874; 375477670 – Máy lẻ: 606

Email: huynq_khtc@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

Nguyễn Anh Tuấn

ĐT: (0.24) 37547670 - Máy lẻ: 607

Email: tuannguyen@vnu.edu.vn

 

 

BAN THANH TRA VÀ PHÁP CHẾ

ĐT: (0.24) 37547670 – Máy lẻ: 501, 502, 511, 521, 531

Trưởng ban: 

Trần Trí Trung

ĐT: (0.24) 37547016; 37547670 – Máy lẻ: 502

Email: trungtt@vnu.edu.vn

 

  

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

ĐT: (0.24) 37547670 – Máy lẻ: 604, 805

Chánh Văn phòng: 

Vũ Văn Thắng

ĐT (0.24) 37547712; 37547670 - Máy lẻ: 805

Email:  thangvv@vnu.edu.vn

Phó Chánh Văn phòng

Trần Thị Thu Hương

ĐT: (0.24) 37547670 – Máy lẻ: 604

Email: huongtt@vnu.edu.vn

 

 

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN

ĐT: (0.24) 37547670 – Máy lẻ: 404, 405

Chủ tịch Công đoàn: 

Đinh Văn Hường

ĐT (0.24) 37547120; 37547670 - Máy lẻ: 405

Email: huongdv@vnu.edu.vn

Phó Chủ tịch thường trực 

Nguyễn Thị Thảo

ĐT (0.24) 37547197; 37547670 - Máy lẻ: 404

Email: thao@vnu.edu.vn

 

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: