Đề tài cấp ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Chương trình, dự án, đề tài  >   Đề tài cấp ĐHQGHN
Danh sách các đề tài năm 2014 của Trường Đại học Giáo dục

TT
Tên nhiệm vụ
Chủ nhiệm
Sản phẩm
Thời gian thực hiện
1
QG.14.46
Đào tạo giáo viên THPT theo tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay
TS. Trần Hữu Hoan,
Trường ĐHGD
- 03 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước;
- Hỗ trợ 02 ThS
4/2014-4/2016
2
QG.14.47
Xây dựng cơ chế trả lương và các chế độ chính sách theo vị trí việc làm của viên chức trong các trường đại học thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Phạm Văn Thuần,
Trường ĐHGD
- 01 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước;
- 01 báo cáo tư vấn cho Ban Giám đốc ĐHQGHN;
-Hỗ trợ 01 ThS
4/2014-4/2016

 MP - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :