KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Chương trình, dự án, đề tài  >   Đề tài cấp ĐHQGHN
Danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2019

STT

Tên nhiệm vụ

Mã số đề tài

Chủ trì/Đơn vị

Lĩnh vực

Ngành/Liên ngành

Kết quả khoa học

 
 
 

1

Nghiên cứu chế tạo phân bón nano nhả chậm thân thiện với môi trường và ứng dụng trong canh tác cây ngắn ngày

QG.19.19

TS. Nguyễn Minh Việt

KHTN

Công nghệ Sự sống

- Quy trình chế tạo than sinh học (5000 g vật liệu)
- Quy trình chế tạo phân bón nhả chậm chứa các chất dinh dưỡng N, P, K, Ca, Si trên cơ sở than sinh học với các tỷ lệ khác nhau (tổng 500 g vật liệu các loại).
- Quy trình chế tạo phân bón nhả chậm chứa N, P, K, Ca, Si, với vỏ bọc polymer (trên cơ sở axit acrylic (PAM...), PVA, polyurethan) thân thiện với môi trường (tổng 250 g vật liệu các loại).
- Kết quả ứng dụng phân bón nhả chậm trong nông nghiệp và báo cáo đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố tổng hợp phân bón đến chất lượng sản phẩm của cây lạc
- Báo cáo đánh giá khả năng cải thiện môi trường, khả năng giảm biến đổi khí hậu của các loại phân bón nhả chậm

 

2

Nghiên cứu cấu trúc quần thể, đa dạng di truyền, và đánh giá nguy cơ bảo tồn của loài Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) ở miền Bắc Việt Nam

QG.19.18

TS. Nguyễn Vĩnh Thanh

KHTN

Công nghệ Sự sống

- Báo cáo về cấu trúc quần thể và mô hình phân bố của loài Voọc mông trắng ở miền Bắc Việt Nam.
- Báo cáo về tính đa dạng di truyền và mức độ cận huyết của loài Voọc mông trắng ở miền Bắc Việt Nam.
- Báo cáo kết quả đánh giá nguy cơ và biện pháp bảo tồn đối với các quần thể loài Voọc mông trắng ở miền Bắc Việt Nam.

 

3

Nghiên cứu quan trắc và đánh giá rủi ro phơi nhiễm một số hợp chất gây rối loạn nội tiết (triclosan, triclocarban, nhóm alkylphenol và paraben) từ môi trường trong nhà trên địa bàn Hà Nội

QG.19.17

TS. Trần Mạnh Trí

KHTN

Công nghệ Sự sống

- Phương pháp thu thập mẫu, quy trình phân tích xác định các chất hữu cơ triclocarban, nhóm alkylphenol và paraben trong môi trường trong nhà có tính diện, độ nhạy và sai số phân tích tương đương phương pháp chuẩn quốc tế.
- Báo cáo về đặc điểm phân bố của các lớp hợp chất nhóm EDCs trong môi trường trong nhà ở Việt Nam.
- Báo cáo cung cấp thông tin chi tiết về liều lượng phơi nhiễm và rủi ro sức khỏe của các nhóm cộng đồng theo phân bố dân cư và nguồn phát sinh, phân bố của hợp chất EDCs trên địa bàn Hà Nội

 

4

Thống kê Bayes và ứng dụng trong khoa học trái đất

QG.19.16

TS. Trịnh Quốc Anh

KHTN