Nhiệm vụ chiến lược
Trang chủ   >  Nhiệm vụ chiến lược  >   Xây dựng và phê duyệt  >   Quy trình
Các bước tiến hành xây dựng, thẩm định và phê duyệt đề án thành phần

1. Xây dựng kế hoạch phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế
Căn cứ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chiến lược phát triển, sứ mệnh, tầm nhìn của Đại học Quốc gia Hà Nội và của đơn vị, cũng như dựa vào các tiêu chí nêu tại Phụ lục 1, đơn vị đánh giá, lựa chọn và xây dựng kế hoạch phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế theo thứ tự ưu tiên. Trên cơ sở kế hoạch này, đơn vị xây dựng đề xuất đề án thành phần (theo mẫu Phụ lục 2).
2. Xây dựng đề xuất đề án thành phần
Thủ trưởng đơn vị thành lập nhóm công tác xây dựng đề xuất đề án thành phần phù hợp với các yêu cầu nêu trên.
3. Thẩm định và phê duyệt đề xuất đề án thành phần
a) Hồ sơ trình phê duyệt đề xuất đề án thành phần, bao gồm:
- Tờ trình xin phê duyệt đề xuất đề án thành phần, trong đó có cam kết tự nguyện tham gia Nhiệm vụ chiến lược và thực hiện đúng Quy định này;
- Bản giới thiệu tóm tắt nội dung chủ yếu (theo mẫu Phụ lục 2);
- Báo cáo đánh giá các điều kiện cận kề chuẩn quốc tế của đơn vị (theo Phụ lục 1).
b) Nội dung thẩm định và xét chọn đề xuất đề án thành phần.
- Mục tiêu, sản phẩm;
- Các điều kiện cận kề chuẩn quốc tế (Phụ lục 1);
- Các điều kiện tài chính và huy động các nguồn lực, khả năng thu hút người học;
- Hiệu quả đầu tư và tác động của đề án thành phần;
- Các vấn đề rủi ro của đề án thành phần và các giải pháp khắc phục.
c) Thẩm định và phê duyệt đề xuất đề án thành phần
Văn phòng Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược là đầu mối tiếp nhận, tổ chức thẩm định đề xuất đề án thành phần. Sau khi nhận được hồ sơ xin phê duyệt đề xuất đề án thành phần, Văn phòng Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược chuyển hồ sơ đến các bộ phận thẩm định theo phân công như sau:
- Ban Khoa học Công nghệ thẩm định các nội dung liên quan đến các nội dung về khoa học và công nghệ, đầu tư chiều sâu, tăng cường năng lực nghiên cứu (nếu có), và các nội dung liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị khoa học và công nghệ khác của đề án thành phần;
- Ban Đào tạo thẩm định các nội dung, tiêu chí cận kề về đào tạo đại học, sau đại học;
- Ban Quan hệ Quốc tế thẩm định các nội dung liên quan đến đối tác và các vấn đề khác về hợp tác quốc tế;
- Ban Tổ chức Cán bộ thẩm định các nội dung liên quan đến nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ, các vấn đề tổ chức, nhân sự;
- Ban Kế hoạch Tài chính thẩm định các nội dung liên quan đến tài chính, kinh phí đầu tư, cơ sở vật chất của đề án thành phần;
- Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục thẩm định các nội dung liên quan đến điều kiện đảm bảo chất lượng và việc xếp hạng của trường đại học đối tác;
Các bộ phận có trách nhiệm thẩm định nội dung đề án thành phần nêu trên, nếu cần thiết, mời chuyên gia theo lĩnh vực chuyên môn thẩm định đề xuất đề án thành phần.
Văn phòng Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược và các bộ phận có liên quan tổ chức họp xét chọn đề xuất đề án thành phần theo thứ tự ưu tiên, tổng hợp các ý kiến thẩm định bằng văn bản trình Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt.
4. Xây dựng đề án thành phần
Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo xây dựng đề án thành phần (theo mẫu Phụ lục 3). Văn phòng Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược và các bộ phận tư vấn, hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho các đơn vị trong việc xây dựng đề án thành phần. Các bước xây dựng đề án thành phần bao gồm:
a) Đơn vị thành lập nhóm xây dựng đề án thành phần, trong đó có chủ nhiệm khoa, chủ nhiệm bộ môn, đại diện các nhà khoa học trong và ngoài đơn vị, đại diện nhà tuyển dụng;
b) Nhóm xây dựng đề án thành phần lập kế hoạch xây dựng đề án thành phần, thu thập, tổng hợp tài liệu liên quan, xây dựng đề cương chi tiết đề án thành phần theo các nội dung của mẫu đề án thành phần (Phụ lục 3);
c) Lấy ý kiến Hội đồng khoa học của khoa thuộc trường đại học, khoa, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội về đề cương chi tiết đề án thành phần;
d) Tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý trong khoa/viện nghiên cứu/trung tâm nghiên cứu về đề cương chi tiết đề án thành phần;
e) Nhóm xây dựng đề án thành phần hoàn thiện đề cương chi tiết theo góp ý của Hội đồng khoa học và các góp ý tại hội thảo để xây dựng đề án thành phần;
f) Tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của tập thể, cá nhân (thành phần do Thủ trưởng đơn vị quyết định) về dự thảo đề án thành phần;
g) Tổ chức họp Hội đồng khoa học và đào tạo của khoa thuộc trường, khoa, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội thảo luận, góp ý cho dự thảo đề án thành phần và hoàn thiện;
h) Tổ chức họp Hội đồng khoa học và đào tạo của trường đại học để thảo luận, góp ý cho dự thảo đề án thành phần đã chỉnh sửa theo góp ý;
i) Thủ trưởng đơn vị làm tờ trình Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội xin phê duyệt đề án thành phần.
5. Nộp hồ sơ xin phê duyệt đề án thành phần
a) Hồ sơ xin phê duyệt đề án thành phần bao gồm:
- Tờ trình đề xin phê duyệt đề án thành phần, trong đó có cam kết tự nguyện tham gia Nhiệm vụ chiến lược và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy định này;
- Đề xuất đề án thành phần (Phụ lục 2);
- Đề án thành phần (đề án hoàn chỉnh theo mẫu Phụ lục 3);
- Báo cáo quá trình xây dựng đề án thành phần, tổng hợp các ý kiến đóng góp của các cá nhân và tập thể cho đề án thành phần.
b) Đầu mối tiếp nhận và thời hạn nộp hồ sơ
- Đơn vị gửi 02 bộ hồ sơ đề xuất đề án thành phần (bản in trên giấy và bản điện tử) về Văn phòng Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược.
- Thời hạn gửi: trước ngày 30 tháng 6 hàng năm.
6. Thẩm định và phê duyệt đề án thành phần
a) Thẩm quyền thẩm định đề án thành phần
Tùy theo yêu cầu cụ thể đối với từng đề án thành phần, Đại học Quốc gia Hà Nội mời các chuyên gia đủ năng lực trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia Hội đồng thẩm định đề án thành phần.
b) Đầu mối thẩm định và xét chọn đề án thành phần
Văn phòng Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược chuyển đề án thành phần tới các bộ phận để thẩm định các nội dung có liên quan theo khoản 3, Điều 9 của Quy định này. Nếu cần thiết, các bộ phận mời chuyên gia am hiểu sâu sắc về lĩnh vực chuyên môn góp ý nội dung có liên quan trong đề án thành phần. Văn phòng Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược tổng hợp ý kiến đóng góp, trình Hội đồng thẩm định cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.
c) Nội dung thẩm định đề án thành phần
Trên cơ sở các yêu cầu của Quy định này, đề án thành phần được xem xét thẩm định các nội dung như đã nêu khoản 3, Điều 9.
d) Thời gian thẩm định
Thời gian thẩm định không quá 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hoàn chỉnh.
e) Kinh phí thẩm định đề án thành phần
Kinh phí dành cho thẩm định đề án thành phần thực hiện theo quy định của Nhà nước và của Đại học Quốc gia Hà Nội.
f) Tổng hợp kết quả thẩm định
Văn phòng Ban chỉ đạo tập hợp ý kiến góp ý của các ban chức năng và Hội đồng thẩm định cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo cho đơn vị có đề án thành phần để sửa chữa và hoàn thiện.
g) Điều chỉnh đề án thành phần sau khi thẩm định
Văn phòng Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược hỗ trợ, tư vấn và hướng dẫn các đơn vị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh đề án thành phần theo góp ý của Hội đồng thẩm định cấp Đại học Quốc gia Hà Nội và các bộ phận thẩm định. Sau 15 ngày, đơn vị nộp đề án thành phần hoàn chỉnh cho Văn phòng Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược, kèm theo giải trình chi tiết việc tiếp thu các ý kiến và điều chỉnh đề án thành phần.
h) Phê duyệt đề án thành phần
Văn phòng Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược phối hợp với các bộ phận liên quan trình hồ sơ xin phê duyệt đề án thành phần, các văn bản thẩm định đề án thành phần, báo cáo Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét, phê duyệt.
i) Trong quá trình thực hiện, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội có thể phê duyệt điều chỉnh các đề án thành phần.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: