Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
Hội đồng Khoa học và Công nghệ Giáo dục

 (Kèm theo Quyết định số 4690/QĐ-ĐHQGHN ngày 7 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc ĐHQGHN)

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

 

Chức trách trong HĐ

1

GS.TS. Nguyễn Quý Thanh

Trường Đại học Giáo dục

Chủ tịch

2

GS.TS. Nguyễn Hữu Thụ

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Phó Chủ tịch

3

TS. Trần Thành Nam

Trường Đại học Giáo dục

Thư ký

4

GS.TS. Nguyễn Hữu Châu

Trường Đại học Giáo dục

Ủy viên

5

TS. Tôn Quang Cường

Trường Đại học Giáo dục

Ủy viên

6

GS.TS. Trần Thị Minh Đức

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Ủy viên

7

PGS.TS. Trương Thị Khánh Hà

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Uỷ viên

8

GS.TS. Lê Ngọc Hùng

Viện Xã hội học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Uỷ viên

9

TS. Nghiêm Xuân Huy

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục 

Ủy viên

10

PGS.TS. Trần Thu Hương

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Uỷ viên

11

GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Trường Đại học Giáo dục

Uỷ viên

12

PGS.TS. Nguyễn Chí Thành

Hệ thống giáo dục Hòa Bình -  La Trobe  - Hà Nội

Ủy viên

13

PGS.TS. Lê Anh Vinh  

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Ủy viên

(Danh sách gồm 13 người)

 Ban KHCN - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :