Giải thưởng ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Giải thưởng Khoa học - Công nghệ  >   Giải thưởng ĐHQGHN
GS. Đinh Gia Khánh với cụm công trình gồm 4 tác phẩm nghiên cứu về văn học dân gian và văn hóa dân gian Việt Nam (1972, 1989, 1993, 1995)

Cụm công trình này đã được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996 gồm có:

- “Văn học dân gian”, 2 tập, xuất bản năm 1972, dày 756 trang, là cuốn giáo trình về văn học dân gian cho sinh viên khoa Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội do giáo sư chủ biên

- “Trên đường tìm hiểu văn hóa dân gian”, xuất bản năm 1989, 221 trang, gồm 7 chương. Chương 1 nêu các vấn đề đặc ra cho nghiên cứu văn hoạc dân gian, định nghĩa về văn hóa dân gian. Chương 2: Hình thành của Folklore học. Chương 3: Văn hóa dân gian là một nghệ thuật nguyên hợp. Chương 4: Các thành tố chủ yếu của văn hóa dân gian, nghệ thuật biểu dân gian, nghệ thuật ngữ văn dân gian. Chương 5: Sinh hoạt văn hóa dân gian. Chương 6: Các vấn đề lớn của Folklore học. Chương 7: Vai trò của Folklore học Việt Nam hiện nay trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới, con người mới

Ảnh: Bùi Tuấn

- “Văn hóa dân gian Việt Nam trong bối chảnh Đông Nam Á”, xuất vản năm 1993, 167 trang, nêu 3 nội dung lớn: Văn hóa dân gian Việt Nam trong tiến trình văn hóa Đông Nam Á; những sự tương đồng văn hóa dân gian Việt Nam và văn hóa dân gian các nước Đông Nam Á khác; những nét đặc thù của văn hóa dân gian Việt Nam

- “Văn hóa dân gian Việt Nam với sự phát triển của xã hội Việt Nam”, xuất bản năm 1995, gồm 5 chương. Chương 1 nêu các vấn đê: Tính thời sự của ngheien cứu văn hóa dân gian; Văn hóa dân gian trong mối quan hệ với môi trường văn háo ở nông thôn; Hội làn và nhữn giá tị thẩm mỹ của nó; Kế thừa và phát huy những giá tị của văn hóa dân gian ở nông thôn nước ta hiện nay. Chương 2 nêu các luận điểm: Làng là khung cảnh quan trọng nhất của văn hóa dân gian; hương ước là một biểu hiện quan trọng của văn háo dân gian ở làng quê. Chương 3 nêu các vấn đề: Hội làng và các tôn giáo ngoại lai; Hội làng với tín ngưỡng bản địa; Ý nghĩa xã hội và văn hóa của hội làng

Cụm công trình của giáo sư có giá trị khai phá và mở đường, định hướng cho công tác nghiên cứu văn học dân gian ở nước ta

Giáo sư sinh năm 1925, mất năm 2002, được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996

 Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :